Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Aspekty podatkowe, finansowe i rachunkowe w restrukturyzacji spółek kapitałowych

2013.09.23-24 | Knowledge Village | Warszawa
ikonka - Transakcje - kw.

Zapraszamy do udziału w warsztacie pt. Aspekty podatkowe, finansowe i rachunkowe w restrukturyzacji spółek kapitałowych, który odbędzie się w dn. 23-24 września 2013 w Warszawie. Warsztat powstał w odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i zgłaszane problemy. Dwa dni intensywnych zajęć umozliwią Państwu na zapoznanie się z newralgicznymi kwestiami z zakresu podatkowych i finansowych aspektów restrukturyzacji spółek kapitałowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych Ekspertów posiadających bardzo bogatą wiedzę i praktykę w tym zakresie.


Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami restrukturyzacji spółek kapitałowych - począwszy od ich przekształceń, połączeń i podziałów, poprzez likwidację, zbycie aktywów, aporty, aż do restrukturyzacji w zakresie finansowym. Warsztaty adresowane są do dyrektorów finansowych i innych osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za restrukturyzację oraz planowanie podatkowe.

TRANSMISJA ONLINE
Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet prezentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym – poprzez forum obsługiwane przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania – szczególnie polecamy takie rozwiązanie dla osób pracujących w dużej odległości od Warszawy.

Dlaczego warto?

Biorąc udział w warsztacie będą mieli Państwo możliwość:

 • zdobycia najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu:
  • prawnopodatkowych skutków łączenia spółek handlowych,
  • konsekwencji likwidacji na gruncie podatku dochodowego,
  • rozliczania aportów w spółkach kapitałowych na gruncie ustawy o rachunkowości oraz MSSF,
  • przekształcenia na gruncie przepisów o rachunkowości,
  • aspektów podatkowych związanych z przekształceniami,
 • wymiany doświadczeń z uczestnikami spotkania,
 • poznania rozwiązań opartych na case studies omawianych przez znakomitych Ekspertów prowadzących warsztat.
Dla kogo?

Do udziału w warsztacie zapraszamy przede wszystkim:

 • Dyrektorów Finansowych,
 • Głównych Księgowych,
 • Dyrektorów Departamentów Podatkowych,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za restrukturyzację oraz planowanie podatkowe.
Program
 • Maciej Guzek, TPA Horwath
  Mikołaj Trzeciak, TPA Horwath
  Maciej Guzek
  Maciej Guzek
  Mikołaj Trzeciak
  Mikołaj Trzeciak

  Warsztaty poprowadzą:

  • Mikołaj Trzeciak - Senior Menedżer | Biegły rewident - TPA Horwath
  • Maciej Guzek - Senior Menedżer | Doradca Podatkowy - TPA Horwath

 • -

  Rozpoczęcie pierwszego dnia warsztatu

 • -

  Prawnopodatkowe skutki łączenia spółek handlowych przez inkorporację/fuzję

  1. Rodzaje połączeń spółek na gruncie kodeksu spółek handlowych (fuzja/inkorporacja)
  2. Procedury połączenia
  3. Konsekwencje połączenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Opodatkowanie spółki przejmującej
  • Opodatkowanie wspólników spółki przejmowanej
  • Rok podatkowy
  • Utylizacja straty
  • Wydatki poniesione na połączenie a koszty uzyskania przychodów
  • Opodatkowanie dopłat
  • Odpisy amortyzacyjne
  • Uzasadnione przyczyny ekonomiczne – klauzula antyabuzywna
  • Ustalenie parytetu wymiany udziałów
  • Wartość firmy
  • Konfuzja wierzytelności w drodze połączenia

 • -

  Przerwa kawowa

 • -

  Prawnopodatkowe skutki łączenia spółek handlowych przez inkorporację/fuzję - część 2

  1. Konsekwencje przejęcia na gruncie podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
  2. Kwestie formalno – techniczne
  3. Orzecznictwo i linia interpretacyjna – problemy praktyczne
  4. Konsekwencje połączenia na gruncie ustawy o rachunkowości oraz MSSF – konsekwencje bilansowe wybranych metod łączenia

 • -

  Podział spółek kapitałowych

  1. Rodzaje podziałów spółek na gruncie kodeksu spółek handlowych
  2. Częściowa sukcesja prawnopodatkowa
  • Sukcesja prawnopodatkowa a odpowiedzialność osób trzecich
  • Konsekwencje sukcesji na gruncie podatku dochodowego
  • Konsekwencje przejęcia na gruncie podatku od towarów i usług

 • -

  Lunch

 • -

  Podział spółek kapitałowych - część 2

  1. Regulacje podatkowe dotyczące podziału
   • Konsekwencje sukcesji na gruncie podatku dochodowego
   • Konsekwencje przejęcia na gruncie podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
  2. Księgowe aspekty podziału
  3. Orzecznictwo – problemy praktyczne
  4. Konsekwencje podziału spółek na gruncie ustawy o rachunkowości oraz MSSF – konsekwencje bilansowe rozliczenia podziału

 • -

  Przerwa kawowa

 • -

  Wymiana udziałów

  1. Znaczenie gospodarcze wymiany udziałów
  2. Wymiana udziałów w prawie UE
  3. Opodatkowanie wymiany udziałów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
   • Podstawowe reguły opodatkowania wymiany udziałów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
   • Dalszy obrót udziałami otrzymanymi w wyniku wymiany udziałów
  4. Opodatkowanie wymiany udziałów podatkiem od towarów i usług
  5. Opodatkowanie wymiany udziałów podatkiem od czynności cywilnoprawnych
  6. Konsekwencje wymiany udziałów na gruncie ustawy o rachunkowości oraz MSSF

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rozpoczęcie drugiego dnia warsztatu

 • -

  Likwidacje

  1. Ogólnie o likwidacji spółki kapitałowej
   • Likwidacja spółki na gruncie kodeksu spółek handlowych
   • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe likwidowanej spółki
   • Kontrola podatkowa
   • Zobowiązania likwidowanego podmiotu
  2. Konsekwencje likwidacji na gruncie podatku dochodowego
   • Rok podatkowy oraz możliwość utylizacji straty
   • Otrzymanie majątku likwidacyjnego - opodatkowanie wspólnika
   • Spieniężenie aktywów spółki
   • Likwidacja bez spieniężenia
   • Wartość początkowa majątku otrzymanego w ramach likwidacji
   • Podatkowe traktowanie kosztów likwidacji
  3. Konsekwencje na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
   • Spieniężenie majątku
   • Likwidacja bez spieniężenia a podatek od towarów i usług
  4. Końcowe rozliczenie oraz obowiązki ewidencyjne
   • Aktualizacja danych
   • Wykreślenie z rejestru podatników
   • Końcowy zwrot podatku naliczonego
   • Zawiadomienia

 • -

  Przerwa kawowa

 • -

  Likwidacje - część 2

  1. Orzecznictwo i linia interpretacyjna - problemy praktyczne
   • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe likwidowanej spółki
   • Podatek dochodowy od osób prawnych
   • Podatek od towarów i usług
  2. Konsekwencje likwidacji spółek na gruncie ustawy o rachunkowości oraz MSSF

 • -

  Aporty

  1. Znaczenie gospodarcze transakcji aportowych
   • Wybrane aspekty prawa handlowego dotyczące aportów
   • Funkcje kapitału w spółce handlowej i przesłanki zdolności aportowej
   • Przedmiot aportu
   • Określenie wartości przedmiotu aportu. Moment wniesienia wkładu niepieniężnego
  2. Opodatkowanie transakcji wniesienia aportu podatkiem dochodowym od osób prawnych
   • Podstawowe reguły opodatkowania transakcji aportowych
   • Kwestie szczególne - aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
   • Kwestie szczególne - aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
   • Amortyzacja
   • Sprzedaż składników majątkowych otrzymanych aportem
   • Udziały lub akcje objęte w zamian za aport jako przedmiot obrotu

 • -

  Lunch

 • -

  Aporty - część 2

  1. Opodatkowanie aportów podatkiem od towarów i usług
   • Opodatkowanie aportów na gruncie zasad wynikających z prawa Unii Europejskiej
   • Opodatkowanie aportu na gruncie ogólnych zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wynikających z polskich regulacji
  2. Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy aporcie
   • Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług
   • Stawki podatku znajdujące zastosowanie do aportów
  3. Opodatkowanie aportów podatkiem od czynności cywilnoprawnych
   • Opodatkowanie aportów podatkiem kapitałowym w regulacjach Unii Europejskiej
   • Opodatkowanie aportów podatkiem od czynności cywilnoprawnych na gruncie polskich przepisów
   • Odpowiedzialność za zaległości podatkowe wnoszącego aport
  4. Rozliczanie aportów w spółkach kapitałowych na gruncie ustawy o rachunkowości oraz MSSF

 • -

  Przerwa kawowa

 • -

  Przekształcenia

  1. Ogólnie o przekształceniach
   • Podstawa prawna
   • Aspekty ekonomiczne i cele przekształceń
   • Rodzaje spółek przekształcanych i przekształconych
  2. Proces przekształcenia - ogólne zasady
   • Wymogi formalne
   • Zasada kontynuacji podmiotowej
   • Nazwa spółki przekształconej
   • Dokumenty wymagane do przekształcenia
   • Wypłata z tytułu nieuczestniczenia w przekształceniu
   • Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej
  3. Przekształcenie na gruncie przepisów o rachunkowości
  4. Aspekty podatkowe związane z przekształceniami
   • Sukcesja podatkowa w przypadku przekształceń
   • Rozliczanie strat podatkowych
   • Długość roku podatkowego
   • Ujęcie składników majątkowych w księgach rachunkowych spółki przekształconej, zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
   • Rozliczenie dopłat związanych z przekształceniem
   • Rozliczenie innych dochodów uzyskiwanych przez wspólników w związku z przekształceniem
   • Rozliczenie podatkowe zbycia lub umorzenia udziałów (wkładów) objętych w związku z przekształceniem
   • Konsekwencje w podatku od czynności cywilnoprawnych
   • Konsekwencje w podatku od towarów i usług
   • Obowiązki ewidencyjne związane z przekształceniem
   • Inne konsekwencje w podatku dochodowym
  5. Wybrane orzecznictwo
   • Sukcesja podatkowa
   • Przekształcenie a dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
   • Wydatki związane z przekształceniem
   • Spłata byłych wspólników spółki
   • Ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów
  6. Konsekwencje przekształcania spółek kapitałowych na gruncie ustawy o rachunkowości oraz MSSF

 • -

  Zakończenie warsztatów. Wręczenie uczestnikom certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni