Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Prawne aspekty umów wdrożeniowych na systemy IT

V edycja 2016.10.24-25 | Digital Knowledge Village | Warszawa
Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

  dr Zbigniew Okoń, Maruta Wachta sp.j.
  Zbigniew Okoń - nowe
  dr Zbigniew Okoń

  Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii Maruta Wachta sp.j.
   
  Specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa komputerowego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w ramach obranej specjalizacji obejmujące m.in. obsługę prawną wdrożeń systemów informatycznych, usług serwisowych, outsourcingowych czy rynku mobilnego. Współpracuje z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Allerhanda. Autor i współautor blisko 50 prac naukowych, w tym takich prac jak „Prawo Internetu” (LexisNexis, Warszawa 2004, 2007), „IT Law in Poland” (Verlag Medien und Recht, Wiedeń  2009), „Cyberlaw – Poland” (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011), oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Wolters Kluwer, Warszawa 2014). Wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych. W rankingu kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita za 2016 jest prawnikiem rekomendowanym w kategorii Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawo autorskie.

 • -

  IT a prawo własności intelektualnej

  • Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim
  • Chronione i niechronione elementy programu – algorytmy, API, protokoły komunikacyjne, interfejs
  • Zasad ochrony dokumentacji użytkowej, technicznej i projektowej
  • Bazy danych
  • Inne możliwości ochrony: know-how, patenty, wzory przemysłowe

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Umowy dotyczące oprogramowania

  • Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne – wybór właściwego rozwiązania, konsekwencje prawne
  • Najważniejsze zasady odnoszące się do umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych – specyfikacja pól eksploatacji, prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań, wynagrodzenie autorskie
  • Podstawowe klauzule umów przenoszących autorskie prawa majątkowe – kiedy umowa prowadzi do przejścia praw, stosowanie przepisów KC o umowie sprzedaży, o dzieło, chwila przejścia autorskich praw majątkowych
  • Umowy licencyjne – licencja wyłączna i niewyłączna, umowy sublicencyjne, wypowiedzenie umowy licencyjnej
  • Licencje open source – rodzaje licencji, możliwość egzekwowania licencji OSS w prawie polskim, skutki wykorzystania oprogramowania open source w projekcie
  • Kim jest dystrybutor oprogramowania – skutki kwalifikacji prawnej umów dystrybucyjnych z punktu widzenia dostawcy i odbiorcy
  • Depozyt kodu źródłowego
  • Obrót „używanymi” licencjami na oprogramowanie – wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie UsedSoft i orzecznictwo polskich sądów
  • Odpowiedzialność w umowach dotyczących oprogramowania – zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego, rękojmia za wady fizyczne i prawne, przepisy szczególne prawa autorskiego

 • -

  Lunch

 • -

  Niestandardowe rozwiązania prawne dotyczące obrotu oprogramowaniem

  • Licencjonowanie oprogramowania w grupach kapitałowych
  • Udostępnienie  oprogramowania  legalnemu  posiadaczowi  –  czy  można  korzystać z oprogramowania bez zawierania umowy licencyjnej lub nabycia autorskich praw majątkowych
  • Software as a Service (SaaS) i Application Service Providing (ASP) – usługa czy licencja

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Niestandardowe rozwiązania prawne dotyczące obrotu oprogramowaniem (c.d.)

  • Dzierżawa majątkowych praw autorskich – dopuszczalność takiej konstrukcji, orzecznictwo sądów i konsekwencje prawne
  • Najem sprzętu zawierającego wbudowane oprogramowanie z punktu widzenia prawa autorskiego
  • Leasing i zbliżone formy fi nansowania nabycia oprogramowania IT

 • -

  ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

  Roman Bieda, Maruta Wachta sp.j.
  Roman Bieda
  Roman Bieda

  Radca prawny, rzecznik patentowy, kancelaria Maruta Wachta sp.j.
   
  Od ponad 10 lat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem 
  umów IT, w szczególności umów licencyjnych, umów wdrożeniowych, umów outsourcingowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym, e–PR, ochroną domen internetowych oraz ochroną danych osobowych. Dysponuje doświadczeniem w obsłudze projektów związanych z transferem technologii oraz ochroną praw własności intelektualnej. 
  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
  Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem Internetu w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa własności prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę  Biznesu.  Jest  opiekunem  merytorycznym  oraz  wykładowcom  w  ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Polską Akademię Nauk. Prowadzi blog prawniczy www.romanbieda.pl.

 • -

  Umowa o wdrożenie systemu informatycznego

  • Prawna kwalifikacja umowy wdrożeniowej – umowa o dzieło, czy umowa o świadczenie usług – przegląd orzecznictwa sądów i rozwiązania spotykane w praktyce
  • Zarządzanie wdrożeniem, organizacja wdrożenia po stronie zamawiającego i po stronie wykonawcy oraz współdziałanie stron, prawne znaczenie metodyk wdrożenia, analizy przedwdrożeniowej i dokumentów roboczych
  • Zakres współpracy wymaganej od Zamawiającego. Ryzyka prawne związane z brakiem współdziałania Zamawiającego
  • Praktyczne aspekty odbioru systemów IT. Rodzaje i charakter testów. Raportowanie i procedury odbioru - przykłady z praktyki
  • Zarządzanie zmianą – wnioski o zmianę (change request), powierzanie prac dodatkowych
  • Zasady zarządzania personelem i podwykonawcami – klauzule, przykłady z praktyki
  • Odpowiedzialność wykonawcy – podstawy prawnej, kary umowne, limity odpowiedzialności
  • Rękojmia i gwarancja zmiany obowiązujące od 12.2014 i ich znaczenie dla wdrożeń systemów informatycznych

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Praktyczne aspekty sporządzania umów na wdrożenie systemu informatycznego realizowanych w „zwinnych metodykach”

  • Agile i Scrum – kilka słów wstęp
  • Jaki model umowy znajdzie zastosowanie do „zwinnych projektów”? (umowa o dzieło/usługi/umowa ramowa?)
  • Specyfika umów dla projektów realizowanych w metodyce Scrum
   - Umowa jako elementy budowy „świadomości” metody Scrum
   - Zapewnienie współdziałania stron i komunikacji z klientem
   - Podział „ról” – kto „reprezentuje” klienta
   - Szczególne regulacje dotyczące zarządzanie „zespołem deweloperskim” – „transfer” wiedzy, zmiany zespołu, zakaz konkurencji
   - Modele rozliczania wynagrodzenia
   - Zasady „odbioru” (definitione of done)
   - Elastyczność umowy – zapewnienie możliwości zmian i „wyjścia” z umowy

 • -

  Lunch

 • -

  Umowy serwisu systemu IT

  • Charakter prawny umowy serwisowej 
  • Typowy zakres świadczeń w umowach serwisowych: utrzymanie systemu, usuwanie problemów, prace rozwojowe, aktualizacje itp. 
  • Service Level Agreement (SLA) jako element umowy serwisowej, rodzaje SLA, znaczenie kar umownych przy SLA
  • Rozwój systemu IT
  • Utrzymanie i rozwój a prawa własności intelektualnej – kiedy może dojść do naruszenia prawa autorskiego w związku ze świadczeniem usług serwisowych, znaczenie nabycia praw do prac wykonanych w ramach umów serwisowych.
  • Zasady wykorzystania „podwykonawców” 
  • Zasady wypowiedzenia Umowy 

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz w związku ze świadczeniem usług serwisowych

 • -

  ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465
Kontakt bezpośredni