Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30

Press center

Coachingowy styl potrzebny od zaraz

Sukces całej organizacji jak i poszczególnych zespołów związany jest z umiejętnym postępowaniem z ludźmi. Jak uwolnić w pracownikach inicjatywę, zaangażowanie i odpowiedzialność? Odpowiedzią jest coachingowy styl pracy (CSP). Coaching  to skuteczna i potwierdzona metoda takiego wspierania innych, aby ujawniali oni cały swój potencjał i brali odpowiedzialność za własne działania i wybory. Menedżer nie musi być certyfikowanym coachem aby z powodzeniem stosować coachingowy styl pracy (CSP).

Aby pracować stylem coachingowym menedżerowi pomocna będzie wiedza dotycząca naturalnych preferencji pracowników,  ról zespołowych pracowników, stylów zarządzania pracownikami. Aby pracować stylem coachingowym menedżer potrzebuje też umiejętności dotyczących: 
 • budowania partnerskiego kontaktu z pracownikiem wzbudzającego jego motywację i zaangażowanie,
 • zadawania skutecznych pytań coachingowych,
 • aktywnego słuchania pracownika,
 • udzielania coachingowej informacji zwrotnej.
 • struktury prowadzenia rozmów coachingowych z pracownikami uruchamiających ich wewnętrzne zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 • dostosowywania celów do naturalnych preferencji pracowników, 
 • płynnego przechodzenia z jednego stylu zarządzania na drugi, zgodnie z bieżącymi fazami rozwoju  indywidualnego pracownika oraz faz rozwoju  całego zespołu.
Umiejętności tych  można się uczyć i ćwiczyć je na  specjalnie sprofilowanych szkoleniach. Warto  korzystać z doświadczeń innych – taką możliwość daje np. udział w branżowych konferencjach – np. Kongresie COACHING, gdzie menedżerowie praktycy dzielą się swoim doświadczeniem z wdrażania projektów coachingowych w firmie.
Coachingowe podejście do zarządzania jest szczególnie potrzebne teraz, kiedy mamy do czynienia z różnymi generacjami  pracowników. Efektywny menedżer oprócz świadomości różnorodności generacji oraz naturalnych predyspozycji, powinien również elastycznie dostosowywać swój styl zarządzania do bieżących potrzeb swojego podwładnego.  Każdy pracownik przechodzi przez 4 fazy rozwoju w miejscu pracy. Coachingowy styl pracy jest bardzo efektywny na  każdym z wymienionych etapów: 
 • Etap 1. „kierowanie” i etap 2. „trenowanie” – bieżące udzielanie coachingowych informacji zwrotnych i poznawanie potencjału pracownika – jego mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Etap 3. „wspieranie” – stawianie nowych wyzwań w oparciu o rozwijanie predyspozycji, udzielanie bieżących  informacji zwrotnych, zapobieganie rutynowemu działaniu, dostosowanie wymagań do potencjału pracownika, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
 • Etap 4. „delegowanie” – bieżący monitoring oraz udzielanie informacji zwrotnych, pytania coachingowe mające na celu inicjowanie odpowiedzialności za zadania, zwiększenia wydajności poprzez usprawnianie działań projektowych i wzbudzanie kreatywności.

OKIEM COACHA

W ramach najczęściej spotykanych przez menedżerów stylów zarządzania należy zwrócić uwagę na  stały element, który stał się  jednym z najbardziej obecnie wykorzystywanych.  Jest to dawanie  informacji zwrotnych. Narzędzie to  ma w sobie duży potencjał, jednak często nie spełnia swojej roli. Podwładny otrzymujący informacje zwrotne czasami nie wie, co z nimi zrobić i w rezultacie stają się one bezużyteczne.  
 
Co zrobić, gdy wpadamy w pętlę ciągłego udzielania informacji zwrotnych, które nie przynoszą wymiernego efektu? Rozwiązaniem jest coachingowy styl współpracy i coachingowe udzielanie informacji zwrotnej. Związane jest to ze zmianą stylu współpracy z roszczeniowo-dyrektywnego w różnych odcieniach natężenia, który nie przynosi na dłuższą metę pożądanych rezultatów,  na wspierający i partnerski. 
Coachingowy styl współpracy menedżerskiej wyzwala w pracownikach ogromne pokłady inwencji i zaangażowania na każdym etapie rozwoju w miejscu pracy. Daje szansę na sukces działania poprzez skuteczną komunikację i partnerskie relacje
 

1. Podstawowe narzędzia coachingowego stylu pracy . 

Coachingowy styl pracy może wykorzystywać z sukcesem każdy menedżer. Z narzędziami coachingowego stylu zarządzania i wynikającymi z ich wykorzystania korzyściami menedżer może zapoznać się w trakcie profilowanych szkoleń lub branżowych konferencji. Podstawowe narzędzia coachingowego stylu pracy to:
 • umiejętności komunikacyjne w tym zadawania otwierających pytań coachingowych sięgających do potencjału pracownika i inicjujących odpowiedzialność za zadania,
 • umiejętności aktywnego słuchania,
 • umiejętności prawidłowego formułowania celów rozwojowych krótko i długo terminowych,
 • umiejętności budowania indywidualnej strategii osiągania celu z pracownikiem,
 • umiejętności wsparcia pracownika w identyfikowaniu zasobów (umiejętności, kompetencji, predyspozycji) potrzebnych do osiągania celów oraz rozwijanie nowych. 
 • umiejętności udzielania coachingowych informacji zwrotnych, pozwalających uczyć się i wykorzystywać niepowodzenia do rozwoju,
 • umiejętności udzielania motywujących pochwał,
 • umiejętności inspirowania pracownika do twórczego działania poprzez zachęcanie do wprowadzania usprawnień w wykonywanych zadaniach,
 • umiejętności identyfikowania obaw i ograniczających przekonań, blokujących efektywność i powodujących impas. 
Powyższa wiedza i umiejętności pozwolą na świadome działania związane z efektywnym i satysfakcjonującym dla wszystkich stron zarządzaniem zespołem pracowniczym.
 

OKIEM COACHA

Z pomocą menedżera pracującego coachingowym stylem, budującym zaufanie i partnerskie relacje, pracownik szybciej przystosowuje się do nowych sytuacji i szybciej nabywa nowe umiejętności. Wartością i siłą tego stylu współpracy jest jego uniwersalność. Można zastosować go w każdej dziedzinie biznesu i w każdym zespole projektowym. Podobnie każdy pracownik w zespole może być zarządzany poprzez coachingowy styl pracy. Podstawowymi korzyściami są rozwój pracownika, silna wewnętrzna motywacja, większa efektywność i budowanie pozytywnych relacji z przełożonym i współpracownikami. 
 

2. Korzyści  wynikające z zastosowania CSP.  

Coachingowy styl pracy menedżera jest skuteczny na każdym etapie rozwoju pracownika oraz niezależnie od generacji jaką reprezentuje. Rozwija efektywność, motywację i zaangażowanie pracowników jak i całych zespołów na bazie partnerskich relacji współpracy opartych o specyfikę świadomej komunikacji, dostosowywania indywidualnych predyspozycji pracowników do wyznaczanych im zadań oraz naturalnie obieranych ról zespołowych. 
 

OKIEM COACHA

CSP znajduje  coraz częściej zastosowanie w środowisku biznesowym. Jego celem jest zmotywowanie pracownika poprzez określenie wspólnie z menedżerem zadań indywidualnych, które  są spójne z naturalnymi preferencjami pracownika oraz utożsamione z celami firmy. W ten sposób stwarzana jest atmosfera sprzyjająca indywidualnemu rozwojowi, podnosząca efektywność pracy całego zespołu. CSP wpływa na efektywność zespołów ponieważ:
 • CSP rozwija umiejętności coachingowej komunikacji interpersonalnej pomiędzy menedżerem a współpracownikami - skutkuje to dobrą atmosferą pracy opartą na   komunikacji  bez zabarwień agresywnych lub uległych, prowokujących wiele sytuacji konfliktowych. 
 • CSP pozwala na szybkie rozwiązywanie konfliktów nie dopuszczając do ich eskalacji - nierozwiązane konflikty  wpływają niezwykle destrukcyjnie na pracę w całym zespole. Menedżer coachingowo zarządzający zespołem szybko i w odpowiedni sposób  reaguje na  konflikt, przyjmując rolę mediatora, nie stającego po żadnej stronie. 
 • W zespole zarządzanym coachingowo każdy jego członek wspólnie z menedżerem wykorzystującym umiejętności coachingowe indywidualnie określa własną ścieżkę rozwoju powiązaną z celami firmy.  Takie działania rozwijają indywidualną motywację każdego pracownika i zwiększają efektywność pracy całego zespołu. 
 • W zespole zarządzanym  coachingowym stylem pracy  menedżer skutecznie motywuje pracowników w sposób polegający na wykorzystywaniu zdobytych doświadczeń (również negatywnych) do uczenia się i wprowadzania zmian usprawniających. 
 • W wyniku stosowania coachingowego stylu pracy do zarządzania zespołem pracowniczym rośnie efektywność poszczególnych członków zespołu. Ma  to bezpośrednie przełożenie  na  wewnętrzną satysfakcję  pracowników, która jest jedną z najefektywniejszych sił wewnętrznej motywacji człowieka. 

8 kluczowych korzyści wynikających z coachingowego stylu pracy:

 • wzbudzanie wewnętrznej motywacji jako uzupełnienie motywacji finansowej,
 • bardziej efektywna praca zespołu,
 • budowanie przyjaznej atmosfery w zespole,
 • budowanie długoterminowych relacji z pracownikami,
 • uczenie samodzielności i brania odpowiedzialności za zadania,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • pobudzenie kreatywności,
 • zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.
 
Od menedżera wymagana jest dobra znajomość silnych i słabych stron każdego ze współpracowników, jego motywacji oraz naturalnych preferencji. Menedżer  zaangażowany jest we współtworzenie i realizację planu rozwoju zawodowego swoich pracowników oraz utożsamianie ich z celami firmy. Skutkiem takiego stylu współpracy z pracownikiem jest świadome podnoszenie przez samego zainteresowanego swoich kompetencji oraz realizowanie celów zawodowych. 
 
Tekst pochodzi ze strony www.centrumrozwoju.pl
 
Więcej o coachingowym stylu zarządzania będzie można się dowiedzieć podczas pierwszej edycji Kongresu COACHING organizowanego w  przez Nowoczesną Firmę w dniach 4-5 października 2012 roku.

Poznaj program Kongresu!