Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Umowy FIDIC - praktyka i kwestie sporne

2013.03.21-22 | Knowledge Village | Warszawa
ikonka - fidic - kw

Stosowanie  warunków  kontraktowych  FIDIC  jest  podstawą  do  zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy, Fundusze Strukturalne,  Fundusze  Spójności,  jednostki  samorządowe  oraz  firmy  prywatne,  kredytowane  przez  banki.  Procedura  FIDIC  staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji.

Dlaczego warto?

W     trakcie     Warsztatów     zaproszeni     eksperci     przedstawią  szczegółowo: warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych realizowane według procedur FIDIC,  główne zagrożenia związane z procesem budowlanym, klauzule stanowiące podstawę  zgłaszania roszczeń oraz dochodzenie tych roszczeń w postępowaniu przed sądem powszechnym i w arbitrażu. Omówione zostaną problemy dotyczące kontraktów FIDIC realizowanych przez wykonawców wielopodmiotowych oraz poruszone będą kwestie odstąpienia od kontraktu.

Dzięki udziałowi w Warsztatach, zdobędą Państwo wiedzę, która pozwoli uniknąć powstawania częstych błędów na etapie realizacji inwestycji, jak również lepiej egzekwować odpowiedzialność  pozostałych stron procesu w szczególności wykonawcy i inspektora nadzoru.

 

TRANSMISJA ONLINE:
Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej
transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet pre-
zentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń,
a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym – poprzez forum obsługiwane
przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność
podróżowania – szczególnie polecamy takie rozwiązanie dla osób pracujących w dużej od-
ległości od Warszawy.

Dla kogo?
 • Inżynierów Kontraktu
 • Przedstawicieli dużych i małych firm wykonawczych
 • Inwestorów
 • Inspektorów nadzoru
 • Projektantów
 • Kosztorysantów
 • Pracowników biur projektowych
 • Pracowników jednostek sektora finansów publicznych obsługujących projekty inwestycyjne
 • Pracowników przedsiębiorstwa zlecającego wykonanie robót budowlano-inżynieryjnych
 • Osób przygotowujących i realizujących przetargi publiczne
 • Specjalistów ds. umów
 • Radców prawnych
Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Roszczenia wykonawcy, w tym roszczenia o przedłużenie czasu na realizację i roszczenia o zmianę wynagrodzenia

  Zbyszko Wizner, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
  Zbyszko Wizner
  Zbyszko Wizner

  • Roszczenia o przedłużenie czasu w razie nienależytego przygotowania inwestycji, wad dokumentacji, niesprzyjających warunków atmosferycznych
  • Niesprzyjające warunki atmosferyczne a siła wyższa
  • Roszczenia w razie nadzwyczajnego wzrostu cen (np.cen asfaltu, stali)
  • Nadużycie przez zamawiającego gwarancji bankowej

   

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Zgłaszanie roszczeń na podstawie FIDIC a dochodzenie tych roszczeń w postępowaniu przed sądem powszechnym i w arbitrażu

  Anna Grzywczak-Kubiak, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
  Anna Grzywczak
  Anna Grzywczak-Kubiak

  • Sposób formułowania roszczeń, w kontekście wykorzystania w razie sporu sądowego
  • Skutki niedochowania terminu do powiadomienia o roszczeniu
  • Zabezpieczenie roszczeń

 • -

  Lunch

 • -

  Kluczowe klauzule FIDIC a bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego - zagadnienia praktyczne

  Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Jara & Partners Sp.k.
  Przemysław Drapała
  Prof. dr hab. Przemysław Drapała

  • Pozycja prawna Inżyniera Kontraktu, w tym Polecenia Zmiany
  • Kary umowne według FIDIC i Kodeksu cywilnego
  • Odpowiedzialność Wykonawcy za wady

   

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Kluczowe klauzule FIDIC a bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego - zagadnienia praktyczne (c.d.)

  Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Jara & Partners Sp.k.
  Przemysław Drapała
  Prof. dr hab. Przemysław Drapała

  • Odstąpienie od Umowy według FIDIC i Kodeksu cywilnego
  • Klauzula 20.1 FIDIC a Kodeks cywilny

 • -

  Konsorcjum - problemy dotyczące kontraktów FIDIC realizowanych przez wykonawców wielopodmiotowych

  Dr Rafał Morek, Kancelaria K&L Gates
  Rafał Morek
  Dr Rafał Morek

  • Umowa konsorcjum - na co zwracać szczególną uwagę przy ich negocjowaniu? • Model konsorcjum z silnym liderem czy systemem współdecydowania? • Solidarność bierna - solidarność czynna - w relacji z Zamawiającym, podwykonawcami i innymi podmiotami trzecimi • Upadłość partnera konsorcjalnego - jak się zabezpieczać przed negatywnymi następstwami?

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Czerwona Książka FIDIC – wybrane zagadnienia praktyczne dotyczące roszczeń

  Andrzej Archanowicz, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
  Andrzej Archanowicz

  • Powiadomienie o roszczeniu a roszczenie
  • Roszczenie o wynagrodzenie a roszczenie odszkodowawcze
  • Postępowanie wykonawcy w przypadku odrzucenia roszczenia i polecenia kontynuowania prac
  • Roszczenia z tytułu utraty efektywności i sposób postępowania wykonawcy w przypadku przestojów
  • Pozycje ryczałtowe dla obiektów inżynierskich w przedmiarze robót a możliwości dochodzenia roszczeń
  • Ograniczenia wynikające z przepisów prawa zamówień publicznych i ich wpływ na możliwość dochodzenia roszczeń przez wykonawców

   

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Roszczenia zamawiającego, w tym odszkodowanie umowne/kara umowna; roszczenia dotyczące wad i usterek z uwzględnieniem odpowiedzialności na zasadach rękojmi z Kodeksu cywilnego

  Michał Subocz, White & Case
  Paweł Samborski, White & Case
  Michał Subocz
  Michał Subocz
  Michał Samborski
  Paweł Samborski

  • Roszczenia odszkodowawcze i kara umowna: kluczowe punkty przy ich dochodzeniu i sposoby uniknięcia/obniżenia
  • Roszczenia wynikające z jakości prac: rękojmia i gwarancja - podobieństwa i różnice
  • Roszczenia związane z rozliczeniem kontraktu, w tym podwykonawcze
  • Wykorzystanie zabezpieczeń kontraktu przez zamawiającego przy dochodzeniu roszczeń

 • -

  Lunch

 • -

  Zabezpieczenie wykonania kontraktu budowlanego za pomocą gwarancji bankowej

  Michał Subocz, White & Case
  Paweł Samborski, White & Case
  Michał Subocz
  Michał Subocz
  Michał Samborski
  Paweł Samborski

  • Sposoby zabezpieczeń
  • Charakter gwarancji
  • Dochodzenie roszczeń z gwarancji bankowej
  • Sposoby uniknięcia realizacji gwarancji

 • -

  Wypowiedzenie/odstąpienie od Kontraktu

  Krzysztof Cichocki , Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
  Krzysztof Cichocki
  Krzysztof Cichocki

  • Różnice między wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy w kontekście różnych przykładów regulacji z praktyki
  • Obowiązki w razie rozwiązania umowy w świetle FIDIC, kodeksu cywilnego i prawa budowlanego
  • Czy wykonawca ma obowiązek wykonywania prac po rozwiązaniu umowy, np. prac związanych z utrzymaniem określonych stanów a nie tylko zabezpieczających?
  • Przekazanie placu budowy, jednostronna inwentaryzacja

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni