Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Umowy FIDIC - praktyka i kwestie sporne - II edycja

II edycja

2013.12.09-10 | Knowledge Village | Warszawa
ikonka - fidic-2 ed.kw

Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC jest podstawą do zawierania umów fi nansowanych przez Bank Światowy, Fundusze Strukturalne, Fundusze Spójności, jednostki samorządowe oraz fi rmy prywatne, kredytowane przez banki. Procedura FIDIC staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji.

Dlaczego warto?

W trakcie Warsztatów zaproszeni eksperci przedstawią szczegółowo: warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych realizowane według procedur FIDIC, główne zagrożenia związane z procesem budowlanym, klauzule stanowiące podstawę zgłaszania roszczeń oraz dochodzenie tych roszczeń w postępowaniu przed sądem powszechnym i w arbitrażu. Omówione zostaną problemy dotyczące kontraktów FIDIC realizowanych przez wykonawców wielopodmiotowych oraz poruszone będą kwestie odstąpienia od kontraktu.
Dzięki udziałowi w Warsztatach, zdobędą Państwo wiedzę, która pozwoli uniknąć powstawania częstych błędów na etapie realizacji inwestycji, jak również lepiej egzekwować odpowiedzialność pozostałych stron procesu w szczególności wykonawcy i inspektora nadzoru.

BIORĄC UDZIAŁ W WARSZTATACH OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZAŚWIADCZENIE O PUNKTACH SZKOLENIOWYCH DO PRZEDSTAWIENIA W KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH.

 

Dla kogo?

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ

 •    Inżynierowie Kontraktu
 •    Przedstawiciele dużych i małych fi rm wykonawczych
 •    Inwestorzy
 •    Inspektorzy nadzoru
 •    Projektanci
 •    Kosztorysanci
 •    Pracownicy biur projektowych
 •    Pracownicy jednostek sektora fi nansów publicznych obsługujących projekty inwestycyjne
 •    Pracownicy przedsiębiorstwa zlecającego wykonanie robót budowlano–inżynieryjnych
 •    Osoby przygotowujące i realizujące przetargi publiczne
 •    Specjaliści ds. umów
 •    Radcowie prawni
Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Roszczenia wykonawcy, w tym roszczenia o przedłużenie czasu na realizację i roszczenia o zmianę wynagrodzenia

  Zbyszko Wizner, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
  Zbyszko Wizner
  Zbyszko Wizner

  • Roszczenia o przedłużenie czasu w razie nienależytego przygotowania inwestycji, wad dokumentacji, niesprzyjających warunków atmosferycznych
  • Niesprzyjające warunki atmosferyczne a siła wyższa
  • Roszczenia w razie nadzwyczajnego wzrostu cen (np. cen asfaltu, stali)
  • Nadużycie przez zamawiającego gwarancji bankowej

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  FIDIC - kluczowe różnice w poszczególnych wzorcach FIDIC w stosunku do standardowych „polskich” umów budowlanych

  Andrzej Michałowski, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
  Andrzej Michałowski
  Andrzej Michałowski

 • -

  Lunch

 • -

  Zabezpieczenia kontraktów ze szczególnym uwzglednieniem gwarancji bankowej

  Bartosz Piechota, Kancelaria RöHRENSCHEF
  Piechota Bartosz
  Bartosz Piechota

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Rozwiązywanie i prowadzenie kontraktów budowlanych opartych o wzorzec FIDIC

  Bartosz Piechota, Kancelaria RöHRENSCHEF
  Piechota Bartosz
  Bartosz Piechota

  • Sposoby rozstrzygania sporów
  • Przygotowanie do prowadzenia sporu
  • Sposoby uniknięcia sytuacji spornych

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Jak zabezpieczyć dokończenie inwestycji w przypadku zagrożenia wykonawcy niewypłacalnością. Egzekucja z dochodów przedsiębiorstwa jako narzędzie ochrony prawnej działalności operacyjnej dłużnika

  Maciej Roch Pietrzak, Kancelaria PMR Sp. z o.o.
  Maciej Roch Pietrzak
  Maciej Roch Pietrzak

  • Zagrożenie wykonawcy utratą płynności finansowej stanowi dla inwestora zagrożenie realizacji całego projektu. Czy można zgodnie z prawem zapobiec agresywnym "rajdom windykacyjnym" skierowanym do naszego kontrahenta i tym samy ochronić własny biznes?
  • Ochrona sądowa przedsiębiorstwa, jego działalności operacyjnej i wartości - charakter, rodzaje i funkcje
  • Restrukturyzacja i źródła pozyskiwania finansowania na rewitalizację działalności operacyjnej

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Konsorcjum – problemy dotyczące kontraktów FIDIC realizowanych przez wykonawców wielopodmiotowych

  Dr Rafał Morek, Kancelaria K&L Gates
  Rafał Morek
  Dr Rafał Morek

  • Umowa konsorcjum - na co zwracać szczególną uwagę przy ich negocjowaniu?
  • Model konsorcjum z silnym liderem czy systemem współdecydowania?
  • Solidarność bierna - solidarność czynna - w relacji z Zamawiającym, podwykonawcami i innymi podmiotami trzecimi
  • Upadłość partnera konsorcjalnego - jak się zabezpieczać przed negatywnymi następstwami?

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Wypowiedzenie/odstąpienie od kontraktu w świetle warunków kontraktowych FIDIC oraz przepisów prawa polskiego

  Tomasz Darowski , Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka
  Jerzy Sawicki, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka
  Tomasz Darowski
  Tomasz Darowski
  Jerzy Sawicki
  Jerzy Sawicki

  • Wypowiedzenie a odstąpienie – uwagi terminologiczne na gruncie Warunków Kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego
  • Przesłanki odstąpienia od umowy wg warunków kontraktowych FIDIC na gruncie prawa polskiego
  • Procedura wypowiedzenia umowy zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC
  • Skutki wypowiedzenia kontraktu – problemy praktyczne

 • -

  Lunch

 • -

  Przegląd klauzul i instytucji warunków FIDIC pod względem zgodności z prawem polskim

  Hubert Wysoczański, Kancelaria K&L Gates
  Wysoczański Hubert
  Hubert Wysoczański

  • Klauzule FIDIC a bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
  • Status prawny Inżyniera, charakter polecenia Zmiany
  • Odszkodowanie umowne za opóźnienie a kara umowna
  • Subklauzula 20.1 a termin przedawnienia
  • Charakter prawny decyzji Komisji rozjemstwa w sporach

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Stosowanie wzorców w FIDIC w zamówieniach publicznych

  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.K.
  Agnieszka Zajac
  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając

  • Definicja Wykonawcy oraz Zamawiającego w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wzorców FIDIC
  • Warunki Kontraktowe FIDIC jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • Zawarcie umowy w ramach Zamówień publicznych – procedura, oferta wykonawcy jako element Kontraktu
  • Ograniczenia w zakresie zmian umowy zawartej w Zamówieniach publicznych, a zmiany umowy wg wzorców FIDIC

 • -

  Strony kontraktu budowlanego. Podział kompetencji w celu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz interesów inwestora - adaptacja wzorców FIDIC do polskiego prawa i praktyki rynkowej

  Barbara Pancer, Hogan Lovells
  Barbara Pancer
  Barbara Pancer

  • Podstawowe prawa i obowiązki Zamawiającego
  • Rola Inżyniera
  • Relacja Zamawiającego z Wykonawcą i podwykonawcami (głównie w aspekcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę i zabezpieczenia inwestora przed roszczeniami podwykonawców)

   

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni