Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Umowy FIDIC - praktyka i kwestie sporne - II edycja

II edycja 2013.12.09-10 | Knowledge Village | Warszawa
Prelegenci | 10
 • Tomasz Darowski

  Tomasz Darowski

  Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka
  Tomasz Darowski poprowadzi wykład:

  Wypowiedzenie/odstąpienie od kontraktu w świetle warunków kontraktowych FIDIC oraz przepisów prawa polskiego


  Specjalizuje się w inwestycjach infrastrukturalnych, kontraktach zawieranych w związku z takimi inwestycjami i prowadzeniu sporów wynikających z takich kontraktów. Doradza w projektach w sektorze drogowym, kolejowym, gospodarowania odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnym i w energetyce, w tym w projektach typu koncesyjnego i PPP. Uznany specjalista z zakresu transakcji M&A i restrukturyzacji, reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych.
 • Andrzej Michałowski

  Andrzej Michałowski

  Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
  Andrzej Michałowski poprowadzi wykład:

  FIDIC - kluczowe różnice w poszczególnych wzorcach FIDIC w stosunku do standardowych „polskich” umów budowlanych


  Niezależny Inżynier Konsultant w zakresie zarządzania kontraktami infrastrukturalnymi i zarządzania ryzykiem kontraktowym. Międzynarodowy rozjemca i arbiter z listy FIDIC w sporach budowlanych, powoływany wielokrotnie w różnych kontraktach finansowanych ze środków międzynarodowych na przewodniczącego i członka Komisji Rozjemczych w Sporach rozstrzyganych wg procedur FIDIC oraz arbitra w arbitrażach wg regulaminów UNCITRAL, ICC i KIG. Współautor polskich wydań Warunków Kontraktowych dla Budowy (Czerwona Książka) oraz Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy (Żółta Książka). Długoletni wykładowca prowadzący szkolenia z procedur przetargów międzynarodowych, wzorów warunków kontraktowych FIDIC oraz wymogów i zasad realizacji kontraktów wg międzynarodowych standardów.
 • Rafał Morek

  Dr Rafał Morek

  Kancelaria K&L Gates
  Dr Rafał Morek poprowadzi wykład:

  Konsorcjum – problemy dotyczące kontraktów FIDIC realizowanych przez wykonawców wielopodmiotowych


  Praktykuje jako pełnomocnik (adwokat), a także arbiter i mediator, w sporach gospodarczych, m.in. z zakresu umów o roboty budowlane. Pracownik naukowy (adiunkt) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał gościnnie również na uniwersytetach w Ottawie i Kijowie. Autor wielu publikacji w zakresie prawa cywilnego, a także arbitrażu i mediacji, w tym komentarza do części V Kodeksu postępowania cywilnego. Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates pracował w międzynarodowej kancelarii z siedzibą w Waszyngtonie.
 • Barbara Pancer

  Barbara Pancer

  Hogan Lovells
  Barbara Pancer poprowadzi wykład:

  Strony kontraktu budowlanego. Podział kompetencji w celu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz interesów inwestora - adaptacja wzorców FIDIC do polskiego prawa i praktyki rynkowej


  Barbara Pancer pracuje, jako prawnik w Departamencie Nieruchomości Hogan Lovells od 2008 roku. Poprzednio była kierownikiem działu prawnego w spółce będącej liderem rynku produktów FMCG a następnie głównym specjalistą do spraw prawno-korporacyjnych w spółce developerskiej zajmującej się budową centrów handlowych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej, a także Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również na Wydziale Prawa Universita degli Studi w Neapolu. Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich w katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się kwestiami środowiskowymi w procesie inwestycyjno-budowlanym. W kancelarii Hogan Lovells Barbara Pancer zajmuje się kwestiami wymagającymi kompleksowej analizy prawnej na pograniczu prawa administracyjnego oraz cywilnego, prowadzi projekty przede wszystkim z zakresu prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska - przygotowuje umowy o roboty budowlane (w tym oparte również na warunkach FIDIC), umowy o prace projektowe oraz o przygotowanie i zarządzanie inwestycją (project management), negocjuje umowy najmu powierzchni w największych centrach handlowych w Polsce, bierze również udział w transakcjach kupna - sprzedaży nieruchomości. Barbara Pancer głównie jednak zajmuje się kwestiami związanymi z finansowaniem inwestycji - często współpracuje z wiodącymi na rynku polskim podmiotami finansującymi duże przedsięwzięcia deweloperskie oraz infrastrukturalne – przede wszystkim centra handlowe oraz logistyczne. Współpracowała również przy negocjacjach z podmiotem publicznym umowy w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego o przygotowanie i realizację jednej z największych w Polsce instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak też przy negocjacjach z konsorcjum spółek polskich i zagranicznych umowy o roboty budowlane dotyczącej powyższej inwestycji.
 • Piechota Bartosz

  Bartosz Piechota

  Kancelaria RöHRENSCHEF
  Bartosz Piechota poprowadzi wykład:

  Zabezpieczenia kontraktów ze szczególnym uwzglednieniem gwarancji bankowej

  Rozwiązywanie i prowadzenie kontraktów budowlanych opartych o wzorzec FIDIC


  Adwokat, Wspólnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki w tym w szczególności w sporach inwestycyjnych pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami administracji publicznej, sporach budowlanych, nieruchomościowych oraz korporacyjnych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Reprezentuje interesy wierzycieli, jak i upadłych w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych. Doradza również w zakresie organizowania i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz negocjowaniu umów handlowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii (Diploma in Legal Studies). Ukończył także studia w zakresie prawa amerykańskiego organizowane przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cross-Border Dispute Resolution Program organizowany przez Lex Mundi Institute (USA). Przez wiele lat był członkiem zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz zespołu prawa upadłościowego i restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Pracował także w dziale korporacyjnymi i procesowym w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy.
 • Maciej Roch Pietrzak

  Maciej Roch Pietrzak

  Kancelaria PMR Sp. z o.o.
  Maciej Roch Pietrzak poprowadzi wykład:

  Jak zabezpieczyć dokończenie inwestycji w przypadku zagrożenia wykonawcy niewypłacalnością. Egzekucja z dochodów przedsiębiorstwa jako narzędzie ochrony prawnej działalności operacyjnej dłużnika


  Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Jeden z pierwszych licencjonowanych syndyków w Polsce (licencja numer 5). Członek Zespołu Ekspertów przy Ministrze Sprawiedliwości d/s Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Inicjator powstania, współtwórca statutu oraz zasad funkcjonowania samorządu zawodowego Syndyków Licencjonowanych – Krajowej Izby Syndyków. Podczas zjazdu założycielskiego został wybrany Dziekanem tej organizacji , aktywnie działającej na rzecz profesjonalizacji wykonywania zawodu syndyka. Obecnie Pan Maciej Pietrzak sprawuje w niej funkcję Prodziekana do spraw Naukowych i Legislacyjnych. A także członek Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji skupiającego czołowe polskie kancelarie oraz fundacje finansowe zajmujące się restrukturyzacją zadłużonych przedsiębiorstw.
 • Jerzy Sawicki

  Jerzy Sawicki

  Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka
  Jerzy Sawicki poprowadzi wykład:

  Wypowiedzenie/odstąpienie od kontraktu w świetle warunków kontraktowych FIDIC oraz przepisów prawa polskiego


  Specjalizuje się w prawie spółek i kontraktach handlowych oraz kontraktach budowlanych FIDIC. Zajmuje się doradztwem w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, fuzji i przejęć, a także projektów infrastrukturalnych (także w formule PPP) oraz sporów na gruncie kontraktów FIDIC (tzw. claim management oraz spory arbitrażowe). Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC).
 • Zbyszko Wizner

  Zbyszko Wizner

  Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
  Zbyszko Wizner poprowadzi wykład:

  Roszczenia wykonawcy, w tym roszczenia o przedłużenie czasu na realizację i roszczenia o zmianę wynagrodzenia


  Po ukończeniu studiów i pracy naukowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu pracował w Ernst & Young, a następnie w KPMG. Od 2000 roku jest związany z kancelarią SK&S. Główny ciężar jego praktyki dotyczy spraw związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi oraz sporami sądowymi i arbitrażowymi dotyczącymi przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych. Reprezentuje klientów, głównie wykonawców, w znanych sporach związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi (FIDIC i non-FIDIC, energetyka), w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz w postępowaniach administracyjnych z zakresu inwestycji budowlanych. Wielokrotny prelegent na temat zagadnień związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi (energetyka, FIDIC, projekty drogowe, zamówienia publiczne).
 • Wysoczański Hubert

  Hubert Wysoczański

  Kancelaria K&L Gates
  Hubert Wysoczański poprowadzi wykład:

  Przegląd klauzul i instytucji warunków FIDIC pod względem zgodności z prawem polskim


  Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa handlowego, prawa budowlanego (w tym umów FIDIC), a także w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. Ponadto zajmuje się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi z zakresu prawa energetycznego (przygotowanie procesu inwestycyjnego i umowy o przyłączenie do sieci), prawa ochrony środowiska, planowania przestrzennego, szczególnie w sektorze energetyki odnawialnej. Doradzał przy realizacji projektów w sektorze energetycznym, w tym przy 27 projektach elektrowni farm wiatrowych oraz morskich farm wiatrowych. Doradzał także przy realizacji dużych projektów budowlanych, dotyczących m.in. realizacji dróg i autostrad oraz kopalni. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także na University of Melbourne - Melbourne Law School oraz na Bucerius Law School w Hamburgu.
 • Agnieszka Zajac

  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając

  Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.K.
  Dr Agnieszka Łuszpak-Zając poprowadzi wykład:

  Stosowanie wzorców w FIDIC w zamówieniach publicznych


  Partner w Kancelarii SDZ LEGAL SCHINDHELM, wieloletni wykładowca w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, doradza spółkom polskim oraz zagranicznym w zakresie kwestii dotyczących prawa umów, prawa budowlanego i rynku nieruchomości oraz inwestycji zagranicznych. Dr Agnieszka Łuszpak - Zając specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji, doradztwie przy zawieraniu umów oraz ich wykonywaniu. Jej główne obszary specjalizacji to w szczególności: umowy zawierane z konsumentami (B2C), oraz pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), w tym umowy dotyczące sprzedaży, dostaw, przewozu, najmu oraz leasingu, jak również umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło i o świadczenie usług. Jest autorką licznych artykułów i publikacji w zakresie prawa cywilnego, w szczególności dotyczących problematyki zawierania umów oraz trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu prawa cywilnego.
Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni