Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Umowy na rynku energetycznym i gazowym

PRAWNE ASPEKTY W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW 2014.03.31-01 | Digital Knowledge Village | Warszawa
Prelegenci | 8
 • Antas Łukasz

  Łukasz Antas

  Ennex Sp. z o.o.
  Łukasz Antas poprowadzi wykład:

  Zmiany warunków kontraktacji gazu ziemnego – komentarz do cen, warunków infrastrukturalnych i regulacyjnych


  Specjalizacja: Analiza ryzyk regulacyjnych, biznesowych i politycznych na rynkach gazu, energii elektrycznej i naftowo-paliwowych; unijna polityka energetyczna i ochrony klimatu. Projekty: • Analizy ryzyk regulacyjnych, biznesowych i politycznych dla unijnego sektora gazowego, paliwowo-naftowego i elektroenergetycznego dla głównych klientów (wiele projektów) • Analizy zachowań konkurencyjnych firm na rynku polskim i rynkach regionalnych • Monitoring i analizy zachowań instytucji unijnych w zakresie polityki ochrony klimatu • Analizy zabezpieczenia dostaw gazu i określenie struktury portfela zakupowego dla planowanych elektrowni gazowych • Zastępca redaktora naczelnego Monitora Gazowego.
 • Wojciech Bigaj

  Wojciech Bigaj

  Wawrzynowicz & Wspólnicy
  Wojciech Bigaj poprowadzi wykład:

  Umowy z konsumentami – niedozwolone postanowienia umowne


  Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W latach 2004–2011 związany z kancelarią GWW. Później jeden z liderów praktyki energetycznej kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz. Specjalizuje się w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz wiodących przedsiębiorstw z branży energetycznej, w tym m.in. dla spółek z grupy kapitałowej PGNIG S.A. Był zaangażowany w prace nad projektem ustawy Prawo gazowe przygotowywanym na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Doradzał przy wydzielaniu oraz wyznaczaniu Operatora Systemu Magazynowania (przygotowywanie koncepcji wyznaczenia OSM, udział w postępowaniach przed Prezesem URE). Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz konsultacji projektów taryf dla przedsiębiorstw energetycznych (taryfy magazynowe, taryfy spółek dystrybucyjnych), jak również w doradztwie na rzecz podmiotów uczestniczących w procedurach open season. Doradzał także klientom z sektora elektroenergetycznego (m.in. w kwestiach związanych z zakupem energii ze źródeł odnawialnych, stosowaniem IRiESD, stosowaniem definicji odbiorcy końcowego) oraz przedsiębiorcom inwestującym w odnawialne źródła energii (biogazownie), m.in. w kwestiach środowiskowych. Dla klientów z branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej prowadził postępowania sądowe, jak również postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów. Ponadto brał udział w wielu transakcjach typu M&A, związanych z nabyciem udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, zapewniał obsługę skomplikowanych transakcji na rynku nieruchomości oraz wielu innych transakcjach kapitałowych. Autor szeregu artykułów o tematyce prawno-energetycznej.
 • Borkowski Daniel

  Daniel Borkowski

  Kancelaria Radcy Prawnego LEGAL PARTNER
  Daniel Borkowski poprowadzi wykład:

  Umowy na rynku gazu – aspekty prawne wynikające z zachodzących zmian rynkowych i regulacyjnych


  W swojej dotychczasowej praktyce doradzał dla sektora gazowego, energetycznego i paliwowego. Kilka lat uczestniczył w konstruowaniu umów i analizach aspektów prawnych na całym etapie dostaw/importu gazu ziemnego począwszy od wydobycia, przesyłu i sprzedaży gazu ziemnego w tym rozliczeń i windykacji należności. Prowadził projekty, warsztaty i seminaria, dotyczące regulacji krajowych i europejskich na temat odnawialnych źródeł energii elektrycznej i kogeneracji. W sprawach bieżącej działalności przedsiębiorstw opiniował kwestie prawne, również w obszarze prawa antymonopolowego i konkurencji oraz w postępowaniach przed UOKiK i URE. Od strony prawnej doradzał w projektach inwestycyjnych realizowanych w formule ograniczonego regresu do inwestorów (Project finance). Brał udział od strony prawnej w projektach fuzji i przejęć, restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w tym badaniach due diligence i doradztwie transakcyjnym.
 • Filipowicz Grzegorz

  Grzegorz Filipowicz

  Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy, sp.k.
  Grzegorz Filipowicz poprowadzi wykład:

  Opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i gazowej


  Adwokat w zespole energetyki warszawskiego biura Norton Rose Fulbright. W swojej praktyce koncentruje się na prawie energetycznym, prawie ochrony środowiska i regulacjach procesów inwestycyjnych, a w szczególności na zagadnieniach prawnych projektów farm wiatrowych z perspektywy regulacji energetycznych (proces przyłączenia do sieci) procesu budowlanego (postępowanie administracyjne) i procedurach oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Grzegorz Filipowicz jest prelegentem i reprezentuje kancelarię na licznych konferencjach poświęconych tematyce odnawialnych źródeł energii i seminariach dotyczących regulacji energetycznych i zagadnień procesu budowlanego.
 • Jankowski

  Łukasz Jankowski

  Wierzbowski Eversheds
  Łukasz Jankowski poprowadzi wykład:

  Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

  Umowa sprzedaży i umowy o świadczenie dystrybucji energii elektrycznej "umową kompleksową"


  Specjalista w zakresie prawa energetycznego oraz prawa ochrony konkurencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego, w tym zajmujących się obrotem energią elektryczną, jej dystrybucją i wytwarzaniem. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw. Kierował zespołem Obsługi Prawnej RWE w Polsce. Doradzał w procesach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sieciowej, bronił interesów Operatora Systemu Dystrybucyjnego w szeregu postępowań cywilnych dotyczących nieruchomości zajętych na cele infrastrukturalne. Reprezentował przedsiębiorstwa energetyczne w licznych sporach regulacyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym. Doświadczenie procesowe mecenasa Łukasza Jankowskiego obejmuje również obronę interesów przedsiębiorstw energetycznych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Zajmował się tworzeniem i negocjowaniem umów sprzedaży energii elektrycznej, umów kompleksowych, umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz umów przyłączeniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze i negocjowaniu umów zakupu energii elektrycznej (EFET). Prelegent na wielu konferencjach poświęconych energetyce.
 • Kosicki Konrad

  Konrad Kosicki

  Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy, sp.k.
  Konrad Kosicki poprowadzi wykład:

  Umowa ramowa – kontrakt standardowy EFET dla gazu ziemnego i energii elektrycznej


  Zajmuje się transakcjami związanymi z sektorem energetycznym. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (jednostki EUA, CER i ERU) i udział w projektach wspólnych wdrożeń (JI). Doradza także przy realizacji projektów energetycznych w zakresie energii odnawialnej, a także przy przejęciach i połączeniach (M&A) w sektorze energetycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych w sektorze energetycznym, w tym w regulacjach dotyczących uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
 • Mariusz Rypina

  Mariusz Rypina

  Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
  Mariusz Rypina poprowadzi wykład:

  Umowy na rynku energii elektrycznej i gazu – wprowadzenie


  Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, senior associate w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalizujący się w prawie energetycznym, antymonopolowym, transakcjach M&A oraz rynkach kapitałowych. Obsługiwał szereg projektów, transakcji i procesów inwestycyjnych o wartości kilkuset milionów złotych. Praktyka Mec. Rypiny w zakresie prawa energetycznego obejmuje doradztwo w aspektach koncesji, taryf, systemów wsparcia dla energii elektrycznej z OZE lub kogeneracji, przyłączania do sieci źródeł energii, umów o dostarczanie energii i paliw (w tym umów kompleksowych), jak też doradztwo w zakresie regulacji dotyczących biopaliw i realizacji NCW, bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej i paliw w górotworze, czy utrzymywania obowiązkowych zapasów ropy naftowej, paliw i gazu. Oprócz doświadczenia w postępowaniach administracyjnych, posiada również bogate doświadczenie procesowe, w tym w postępowaniach z zakresu regulacji energetyki przed SOKiK. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.
 • Strzałkowski Dominik

  Dominik Strzałkowski

  Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
  Dominik Strzałkowski poprowadzi wykład:

  Zmiana sprzedawcy energii i gazu


  Specjalizuje się w prawnych aspektach regulowanej działalności gospodarczej, w szczególności energetyki (w tym odnawialnych źródeł energii) oraz instytucji finansowych. Doradza spółkom z sektora energetycznego w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa energetycznego, prawa konkurencji, prawa finansowego, inwestycji typu greenfield, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.
Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Digital Knowledge Village
ul. Puławska 465, Warszawa
Kontakt bezpośredni