Masz pytania? Zadzwoń +48 22 314 14 30
konferencja

Umowy w obrocie gospodarczym

Prawne aspekty w praktyce przedsiębiorstwa

CASE STUDY

 

 

2013.05.20-21 | Knowledge Village | Warszawa
um.gosp.-kw

Zawieranie umów między przedsiębiorcami jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Odpowiednia treść i uregulowania wzajemnych stosunków wpływa na powodzenie projektu biznesowego lub nawet całego przedsiębiorstwa. Dlatego konstruowanie dobrych umów powinno wiązać się z zachowaniem równowagi między prawami i obowiązkami obydwu stron.

Często zdarza się, że umowy te wychodzą poza obszar utartych norm, łącząc elementy różnych typów umów po to, by nadążyć za stale rozwijającym się życiem gospodarczym. Zdarza się także, że poszukując nowych rozwiązań, przedsiębiorcy tworzą zupełnie nowe typy umów.

 

Dlaczego warto?

Zapraszamy na warsztaty, podczas których Eksperci z Kuczek-MarutaKancelarii Radców Prawnychpowiedzą jakich błędów i ryzyka unikać tworząc kontrakty.

Przede wszystkim poruszą m.in. temat klauzulach dotyczących rozliczeń w kontekście nowych regulacji podatkowych (korekta kosztów i VAT), jak dobrać właściwy typ umowyi w jaki sposób określić prawa i obowiązki stron w umowie, jakich klauzul i zapisów warto używać w umowach gospodarczych, jak umiejętnie dochodzić swoich praw za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jakie są zasady odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

BIORĄC UDZIAŁ W WARSZTATACH OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZAŚWIADCZENIE O PUNKTACH SZKOLENIOWYCH DO PRZEDSTAWIENIA  W KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH.

 

TRANSMISJA ONLINE:
Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet prezentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym – poprzez forum obsługiwane przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania – szczególnie polecamy takie rozwiązanie dla osób pracujących w dużej odległości od Warszawy.

Dla kogo?

Wszystkich, którzy zaangażowani są w negocjacje, sporządzanie  kontraktów oraz nadzór nad nimi.

Szczególnie polecamy dla:

 • Prawników zewnętrznych i wewnętrznych
 • Dyrektorów ds. Zakupów
 • Dyrektorów Marketingu i Sprzedaży 
 • Menedżerów ds. Kontraktów
 • Menedżerów ds. Exportu i Importu 
 • Kierowników ds. Projektów
 • Specjalistów ds. Realizacji Umów
Program
 • Tomasz Wachowski, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Beata Kuczek-Maruta, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Katarzyna Pabian, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych
  Wachowski
  Tomasz Wachowski
  Beata Kuczek
  Beata Kuczek-Maruta
  pabian
  Katarzyna Pabian

  WARSZTATY POPROWADZĄ

  Beata Kuczek-Maruta - Radca Prawny, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych

  Katarzyna Pabian - Radca Prawny, Kuczek Maruta Kancelaria Radców Prawnych

  Tomasz Wachowski - Prawnik, Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych

 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Swoboda umów – fundament prawa kontraktowego

  • Zasada swobody umów versus przepisy bezwzględnie obowiązujące – przykłady z praktyki i orzecznictwa
  • Umowy z konsumentami – odrębność regulacji chroniących prawa konsumentów, lista klauzul zakazanych jako wyjątek od swobody umów
  • Umowy, których nie można negocjować (umowy adhezyjne) – czy prawo chroni słabszego kontrahenta
  • Korzystanie z wzorców umownych – korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorcy stosującego ogólne warunki lub własne formularze umów

 • -

  Cele biznesowe stron a typ umowy – jak dobrać właściwy typ umowy

  • Typologia umów nazwanych w prawie cywilnym, jakie kryteria określają typ umowy
  • Jak wybrać właściwy typ umowy (podstawowe cele biznesowe stron a elementy przedmiotowo istotne umowy)
  • Umowy mieszane i umowy nienazwane – czy warto iść w tę stronę, kreatywność w modelowaniu relacji kontraktowej a związane z tym ryzyka prawne – przykłady z praktyki i orzecznictwa
  • Case study – wybieramy model umowy

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Jak określić obowiązki stron w umowie?

  • Przedmiot umowy – prawidłowe określenie przedmiotu umowy, najczęstsze błędy w umowach, jak zapisy dotyczące tzw. świadczenia charakterystycznego wpływają na treść i interpretację pozostałych postanowień umowy gospodarczej
  • Dodatkowe współdziałanie stron – najczęstsze obszary współdziałania stron w umowach gospodarczych, zapisy regulujące współdziałanie
  • Jakość wykonania umowy / procedury odbiorowe – klauzule dotyczące uzgodnionej jakości świadczeń, procedur ich weryfikacji, powiązanie z odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umowy
  • Spójność uzgodnionego sposobu wykonywania umowy z procedurami organizacyjnymi stron – wzory oświadczeń na przyszłość, formularze zgłoszeniowe, uzgodnione kanały komunikacji, harmonizacja terminów umownych z praktyką gospodarczą danej organizacji

 • -

  Lunch

 • -

  Strony umowy gospodarczej

  • Jak zweryfikować tożsamość i podmiotowość prawną kontrahenta
  • Nietypowi kontrahenci – spółka cywilna, podmiot zagraniczny, statio fisci, oddział, ułomne osoby prawne
  • Zasady reprezentacji i weryfikacja uprawnień, domniemania wynikające z wpisów w rejestrze przedsiębiorców, pełnomocnictwa przy zawieraniu umów gospodarczych
  • Jak czytać odpisy z KRS – ćwiczenia praktyczne
  • Formalne oznaczenie stron w umowie – elementy umożliwiające identyfikację kontrahenta, obowiązkowe informacje dotyczące strony, zwyczaje obrotu w zakresie formułowania komparycji umowy

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Tryb zawierania umowy o świadczenie usług

  • Tryb ofertowy – wymagana treść oferty, okres związania ofertą, skutki przyjęcia oferty ze zmianami, moment zawarcia umowy, tryb ofertowy pomiędzy przedsiębiorcami pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych
  • Tryb negocjacji, granica między trybem ofertowym i negocjacjami, jak uchwycić moment zawarcia umowy usługowej w trybie negocjacji
  • Przetarg (nie wymagany procedurą zamówień publicznych) – specyficzne regulacje prawne dotyczące zawierania umów w tym trybie, problemy praktyczne
  • Zawieranie umów szczegółowych na podstawie umowy ramowej (jak go prawidłowo określić i jak realizować w praktyce biznesowej kontrahentów) – wspólnie redagujemy zapisy umowy ramowej

 • -

  Forma zawierania umów gospodarczych

  • Mit formy pisemnej – kiedy brak formy pisemnej wywołuje nieważność umowy między przedsiębiorcami, jakie są inne skutki prawnej niezachowania formy pisemnej w obrocie gospodarczym
  • Oświadczenia ustne – ich skuteczność w świetle prawa, kiedy forma ustna nie jest wystarczająca, kłopoty dowodowe w razie sporu z kontrahentem
  • Maile i faksy jako droga zawierania umowy czyli kompromis pomiędzy formą ustną a kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • Notariusz przy zawarciu umowy (potwierdzenie podpisu, forma aktu notarialnego) – kiedy to jest potrzebne, rygor niezachowania formy
  • Pactum de forma – porozumienie stron co do formy zawarcia umowy, jego wymogi i skuteczność w świetle orzecznictwa
  • Forma wymagana dla zmiany umowy oraz oświadczeń stron związanych z umową – co wynika z ustawy i jak strony mogą się umówić? Analiza konkretnych case studies

 • -

  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Program
 • -

  Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie warsztatów

 • -

  Klauzule rozliczeniowe i związane z tym kwestie podatkowe

  • Obieg faktur – faktura papierowa, mailowa, elektroniczna – czy uzgodnienia umowne w sprawie faktur są potrzebne i skuteczne
  • Cena/wynagrodzenie (cena netto czy brutto, waluta obca w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, możliwe modele waloryzacji)
  • Rozliczenie jednorazowe czy cykliczne? Różnica prawna i podatkowa między ratami a opłatami okresowymi. Jak zmieniają się regulacje podatkowe dotyczące fakturowania umów ciągłych
  • Czy można refakturować dodatkowe wydatki? praktyka gospodarcza i najnowsze tendencje w orzecznictwie i interpretacjach podatkowych
  • Terminy płatności – zakres swobodnej regulacji umownej, przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, nowe regulacje podatkowe dotyczące korekty kosztów i rozliczenia VAT.
  • Elastyczne mechanizmy określania ceny/wynagrodzenia, rozliczanie zamówień dodatkowych – ćwiczenia jak to zapisać w umowie

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Dodatkowe klauzule często stosowane w umowach gospodarczych

  • Zabezpieczenie wykonania umowy – zabezpieczenie płatności, gwarancja dobrego wykonania umowy; czy weksel jest zabezpieczeniem?
  • Klauzule dotyczące zachowania poufności – definiowanie informacji poufnych, czy można wprowadzać nakaz bezwzględny i bezterminowy, sankcje za naruszenie umownego nakazu zachowania poufności
  • Wyłączność terytorialna lub produktowa, granice swobodnego kształtowania wyłączności w świetle regulacji o ochronie konkurencji, aktualne orzecznictwo
  • Prawo właściwe dla danej umowy – rozporządzenia wspólnotowe i umowy międzynarodowe w zakresie właściwości prawa w umowach transgranicznych, polskie regulacje po nowelizacji prawa prywatnego międzynarodowego, wybór prawa właściwego przez strony
  • Zapis na sąd polubowny, wybór między stałym sądem polubownym a arbitrażem ad hoc, wybór sądu powszechnego wygodnego dla stron, wybór jurysdykcji
  • Klauzula salwatoryjna – czy w razie kłopotów uratuje umowę

 • -

  Lunch

 • -

  Odpowiedzialność stron umowy o świadczenie usług

  • Ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – czy trzeba je powtarzać w umowie
  • Wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej – umowne klauzule wyłączające ustawowe zasady odpowiedzialności, ich skuteczność w świetle orzecznictwa
  • Limity odpowiedzialności odszkodowawczej – granice umownej modyfikacji odpowiedzialności odszkodowawczej, czym różni się limit odpowiedzialności od kary umownej
  • Kary umowne – kiedy można zastrzec karę umowną, czy wysokość kary umownej może być dowolna, czy kara umowna wyłączy odpowiedzialność na zasadach ogólnych
  • Warsztat – jak poprawnie zapisać klauzule o karze umownej

 • -

  Przerwa na kawę

 • -

  Rozwiązanie umowy gospodarczej – regulacje umowne i ustawowe ograniczenia

  • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – ogólne zasady formułowania takich porozumień
  • Czy każdą umowę można rozwiązać jednostronnie? Ustawowe przesłanki wypowiadania umów na czas nieokreślony, zasada trwałości umów na czas określony, specyficzna sytuacja prawna umów o świadczenie usług
  • Umowne regulacje dotyczące odstąpienia – kiedy odstąpienie jest właściwym sposobem rozwiązania umowy, jak prawidłowo sformułować klauzulę o odstąpieniu, czy można zastrzec odstąpienie od części umowy, skutki odstąpienia dla stron i osób trzecich
  • Wypowiedzenie – różne warianty zapisów o wypowiedzeniu umowy, jak można umownie modelować okresy wypowiedzenia, początek i koniec biegu okresu wypowiedzenia, przesłanki wypowiedzenia – czy strony umowy mają całkowitą dowolność
  • Praktyczne ćwiczenia – negocjujemy zapisy dotyczące rozwiązania umowy
  • Rozliczenia stron po rozwiązaniu umowy – klauzule modyfikujące kodeksowe zasady rozliczenia, zwrot rzeczy i wpłaconych środków, rozliczenie nakładów, czy można zrekompensować sobie przedterminowe rozwiązanie umowy (odstępne, kara umowna)

 • -

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Pobierz program:
W celu pobrania pliku pdf prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
*
*
*
*
*
Miejsce
Warszawa | Knowledge Village
ul. Wiertnicza 141
Kontakt bezpośredni